Αρχική σελίδα | Επικοινωνία

Για τo ακαδημαϊκό έτος 2018-2019, οι όροι, οι προϋποθέσεις, καθώς και η έναρξη υποβολής αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα, θα ανακοινωθούν προσεχώς.

Συχνές Ερωτήσεις

Κάνε κλικ σε κάποια ερώτηση για να δεις την απάντηση

Ποιοι είναι οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE;

Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για να λάβουν μία από τις σαράντα μία Υποτροφίες (υποψήφιοι υπότροφοι), θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
Να έχουν αποφοιτήσει κατά το τρέχον έτος (2017) είτε κατά τα προηγούμενα έτη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουν συμπληρώσει το εικοστό (20ο) έτος της ηλικίας τους μέχρι και την 31-12-2017, από Ελληνικό Δημόσιο Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο και να είναι επιτυχόντες πρωτοετείς φοιτητές μέσω του συστήματος Πανελλαδικών Εξετάσεων, σε Πανεπιστήμια της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) στην Ελλάδα, με μόρια εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση τουλάχιστον δεκαέξι χιλιάδες (16.000) και άνω. Δεν περιλαμβάνονται οι Στρατιωτικές, Αστυνομικές και Εκκλησιαστικές Σχολές.
2) Το ** κατά κεφαλήν ετήσιο εισόδημα επιβολής εισφοράς, όπως προκύπτει από το Τελικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου»), για το φορολογικό έτος 2016 (υποβολή εντός έτους 2017), των γονέων ή του προσώπου που έχει αναλάβει την άσκηση της επιμέλειας του υποψηφίου υποτρόφου, καθώς και του ίδιου του υποψηφίου, σε περίπτωση που υποβάλλει ατομική δήλωση εισοδήματος, να μην υπερβαίνει το ποσόν των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000€).
3) Μέχρι την ημερομηνία ανακοίνωσης των Υποτρόφων του Προγράμματος Υποτροφιών COSMOTE 2017, να μην έχει λάβει υποτροφία από κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, για τον ίδιο σκοπό, το ποσό της οποίας ανέρχεται σε 1.500€ (χίλια πεντακόσια ευρώ) και άνω.
4) Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία στην παρούσα Προκήρυξη, το αργότερο μέχρι την 06/10/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, εμπεριέχονται στην αντίστοιχη ενότητα του συγκεκριμένου site Όροι και Προϋποθέσεις Προγράμματος Υποτροφιών COSMOTE 2017.

* Μόρια εισαγωγής: Είναι τα μόρια βαθμολογίας που συγκέντρωσε ο επιτυχών από τη συμμετοχή του στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αν πρόκειται για επιτυχόντες που βαθμολογήθηκαν με διαφορετική κλίμακα, όπως οι απόφοιτοι Επαγγελματικών Λυκείων, τα μόριά τους υπολογίζονται με αριθμητική αναγωγή σε ενιαία κλίμακα με μέγιστο τα 20.000 μόρια ή αντιστοίχως 22.000 ή 24.000 αν πρόκειται για Σχολή/Τμήμα με ειδικό μάθημα/μαθήματα.

** Κατά Κεφαλήν Ετήσιο Εισόδημα Επιβολής Εισφοράς: Στην περίπτωση οικογένειας, αφορά στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα επιβολής εισφοράς (και των δύο γονέων αθροιστικά), διαιρούμενο με τον αριθμό των ατόμων που δηλώνονται (των δύο γονέων και των λοιπών προστατευόμενων μελών). Στην περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, αφορά στο ετήσιο εισόδημα επιβολής εισφοράς του ενός γονέα, διαιρούμενο με τον αριθμό των ατόμων που δηλώνονται (του ενός γονέα και των λοιπών προστατευόμενων μελών). Στην περίπτωση διαζευγμένων γονιών αφορά στο ετήσιο εισόδημα επιβολής εισφοράς του γονέα που έχει την επιμέλεια του υποψηφίου, διαιρούμενο με τον αριθμό των ατόμων που δηλώνονται (του γονέα που έχει την επιμέλεια και των λοιπών προστατευόμενων μελών). Σε διαφορετική περίπτωση, αφορά στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα επιβολής εισφοράς τρίτου, που έχει αναλάβει την άσκηση της επιμέλειας του υποψηφίου υποτρόφου, διαιρούμενο με τον αριθμό των ατόμων που δηλώνονται (του προσώπου που ασκεί την επιμέλεια του υποψηφίου υπότροφου και των λοιπών προστατευόμενων μελών του).

Ποιοι νομοί έχουν επιλεγεί για το πρόγραμμα υποτροφιών COSMOTE 2017;

Δεν υπάρχει περιορισμός σε ότι αφορά τους Νομούς από τους οποίους πρέπει να έχουν αποφοιτήσει οι υποψήφιοι. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE 2017 έχουν υποψήφιοι από όλους τους Νομούς της Ελλάδας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, εμπεριέχονται στην αντίστοιχη ενότητα του συγκεκριμένου site Όροι και Προϋποθέσεις Προγράμματος Υποτροφιών COSMOTE 2017.

Σε ποιο πανεπιστήμιο και με ποιον τρόπο πρέπει να έχω εισαχθεί σε αυτό για να έχω δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Υποτροφιών;

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν επιτυχόντες πρωτοετείς φοιτητές μέσω του συστήματος Πανελλαδικών Εξετάσεων, σε Πανεπιστήμια της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) στην Ελλάδα, με Μόρια Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση τουλάχιστον δεκαέξι χιλιάδες *(16.000) και άνω για αποφοίτους Γενικών Λυκείων και τουλάχιστον χίλια εξακόσια *(1.600) και άνω για απόφοιτους Επαγγελματικών Λυκείων. Στη συγκεκριμένη κατηγορία δεν περιλαμβάνονται οι Στρατιωτικές, Αστυνομικές και Εκκλησιαστικές Σχολές.

* Μόρια εισαγωγής: Είναι τα μόρια βαθμολογίας που συγκέντρωσε ο επιτυχών από τη συμμετοχή του στις πανελλαδικές εξετάσεις. Αν πρόκειται για επιτυχόντες που βαθμολογήθηκαν με διαφορετική κλίμακα, όπως οι απόφοιτοι Επαγγελματικών Λυκείων, τα μόριά τους υπολογίζονται με αριθμητική αναγωγή σε ενιαία κλίμακα με μέγιστο τα 20.000 μόρια ή αντιστοίχως 22.000 ή 24.000 αν πρόκειται για Σχολή/Τμήμα με ειδικό μάθημα/μαθήματα.

Πότε και από ποιο Λύκειο πρέπει να έχω αποφοιτήσει για να έχω δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE;

Οι υποψήφιοι με δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα πρέπει να έχουν αποφοιτήσει κατά το τρέχον έτος (2017) είτε κατά τα προηγούμενα έτη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουν συμπληρώσει το εικοστό (20ο) έτος της ηλικίας τους μέχρι και την 31-12-2017, από Ελληνικό Δημόσιο Γενικό η Επαγγελματικό Λύκειο (Ημερήσιο ή Εσπερινό).
Αναλυτικές πληροφορίες για τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα περιλαμβάνονται στους Όρους και Προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στην αντίστοιχη ενότητα του συγκεκριμένου ιστοχώρου (www.cosmote-scholarships.gr).

Πως θα επιλεγούν οι 41 Υπότροφοι του Προγράμματος Υποτροφιών COSMOTE;

Στο πλαίσιο των Υποτροφιών COSMOTE για το έτος 2017, θα απονεμηθούν συνολικά σαράντα μία (41) Υποτροφίες, εκ των οποίων, τουλάχιστον μία (1) για κάθε Περιφέρεια της Ελλάδος (όπως παρουσιάζονται στην επίσημη ιστοσελίδα του ΥπουργείουΕσωτερικών: http://www.ypes.gr/el/Regions/Aytodioikhsh/Perifereies/Perifereiakesenothtes ). Σε περίπτωση που για κάποια από τις Περιφέρειες δεν έχουν τεθεί υποψηφιότητες ή οι υποβληθείσες υποψηφιότητες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια της παρούσας, ο ΟΤΕ και η COSMOTE διατηρούν το δικαίωμα να μην ανακηρύξουν υποτρόφους από την Περιφέρεια αυτή και να απονείμουν την αντίστοιχη υποτροφία σε κάποια από τις υπόλοιπες Περιφέρειες, κατά την κρίση της. Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποτρόφων που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προβλέπονται στην Αναλυτική Προκήρυξη θα συνεκτιμηθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης για την ανάδειξη των υποτρόφων.Σημειώνεται ότι ειδικά για την απονομή της Υποτροφίας «Ζαχαρίας Πιπερίδης» δεν υφίσταται περιορισμός ως προς την επιλογή συγκεκριμένης Περιφέρειας της Ελλάδος, κατά τα ως άνω.
Περισσότερες πληροφορίες για την επιλογή των υποτρόφων και την Επιτροπή Αξιολόγησης αναγράφονται στην παράγραφο Γ.4 των Όρων και Προϋποθέσεων του Προγράμματος που εμπεριέχονται στην αντίστοιχη ενότητα του συγκεκριμένου ιστοχώρου (www.cosmote-scholarships.gr).

Κριτήρια επιλογής Υποτρόφων

Κατά την εκτίμηση των υποψηφιοτήτων, όπως αυτά θα αποδεικνύονται και από τα στοιχεία που έχουν δηλώσει οι υποψήφιοι και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, βαρύνουσα σημασία για την επιλογή των Υποτρόφων θα έχει η κοινωνική και οικονομική κατάσταση του υποψηφίου υποτρόφου και της οικογένειάς του, καθώς και η σχολική του επίδοση.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα κριτήρια επιλογής των Υποτρόφων αναγράφονται στην παράγραφο Γ.3 της Αναλυτικής Προκήρυξης του Προγράμματος που εμπεριέχεται στην αντίστοιχη ενότητα του συγκεκριμένου ιστοχώρου (www.cosmote-scholarships.gr).

Υπάρχει συγκεκριμένο όριο εισοδήματος, για τη συμμετοχή των υποψηφίων στο Πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE;

Ναι. Το * κατά κεφαλήν ετήσιο εισόδημα επιβολής εισφοράς, όπως προκύπτει από το Τελικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου»), για το φορολογικό έτος 2016(υποβολή εντός ημερολογιακού έτους 2017), των γονέων του υποψηφίου, καθώς και του ίδιου του υποψηφίου, σε περίπτωση που υποβάλλει ατομική δήλωση εισοδήματος, να μην υπερβαίνει το ποσόν των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000€).

* Κατά Κεφαλήν Ετήσιο Εισόδημα Επιβολής Εισφοράς: Στην περίπτωση οικογένειας, αφορά στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα επιβολής εισφοράς (και των δύο γονέων αθροιστικά), διαιρούμενο με τον αριθμό των ατόμων που δηλώνονται (των δύο γονέων και των λοιπών προστατευόμενων μελών). Στην περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, αφορά στο ετήσιο εισόδημα επιβολής εισφοράς του ενός γονέα, διαιρούμενο με τον αριθμό των ατόμων που δηλώνονται (του ενός γονέα και των λοιπών προστατευόμενων μελών). Στην περίπτωση διαζευγμένων γονιών αφορά στο ετήσιο εισόδημα επιβολής εισφοράς του γονέα που έχει την επιμέλεια του υποψηφίου, διαιρούμενο με τον αριθμό των ατόμων που δηλώνονται (του γονέα που έχει την επιμέλεια και των λοιπών προστατευόμενων μελών). Σε διαφορετική περίπτωση, αφορά στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα επιβολής εισφοράς τρίτου, που έχει αναλάβει την άσκηση της επιμέλειας του υποψηφίου υποτρόφου, διαιρούμενο με τον αριθμό των ατόμων που δηλώνονται (του προσώπου που ασκεί την επιμέλεια του υποψηφίου υποτρόφου και των λοιπών προστατευόμενων μελών του).

Πώς γίνεται η υποβολή της αίτησης και πώς η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών;

Η υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, μέσα από το συγκεκριμένο ιστοχώρο (www.cosmote-scholarships.gr). Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά οι υποψήφιοι αναγράφονται στην παράγραφο Γ.2 των Όρων και Προϋποθέσεων που εμπεριέχονται στην αντίστοιχη ενότητα του συγκεκριμένου ιστοχώρου (www.cosmote-scholarships.gr).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση και την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών παρέχονται στην ενότητα "Οδηγίες Συμπλήρωσης της Αίτησης".

Προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης και των δικαιολογητικών από τους υποψηφίους έχει ορισθεί η 06/10/2017 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλω ηλεκτρονικά για να είναι έγκυρη η συμμετοχή μου;

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τα παρακάτω δικαιολογητικά:

1) Δελτίο Ταυτότητας.
2) Απολυτήριο από το Λύκειο αποφοίτησης.
3) Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές Εξετάσεις.
4) Βεβαίωση Εγγραφής από τη Γραμματεία της Σχολής στην οποία έχει εισαχθεί ο υποψήφιος υπότροφος.
5) Το **Τελικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου») για το φορολογικό έτος 2016 (υποβολή εντός ημερολογιακού έτους 2017) του/των ατόμου/των του/των οποίου /ων ο υποψήφιος είναι προστατευόμενο μέλος, καθώς και του ίδιου του υποψηφίου, σε περίπτωση που υποβάλλει ατομική δήλωση εισοδήματος. Στην περίπτωση που ο υποψήφιος δεν έχει προσωπικά εισοδήματα, θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι δεν έχει προσωπικά εισοδήματα και δεν υποβάλλει σχετική δήλωση. Στην περίπτωση που οι γονείς του υποψηφίου είναι διαζευγμένοι ή δεν βρίσκονται εν ζωή, θα πρέπει να υποβάλει το Τελικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου»), για το φορολογικό έτος 2016, του ατόμου που έχει ως προστατευόμενο μέλος τον υποψήφιο.
6) Την Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α) 2017 ή την Υπεύθυνη Δήλωση με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία.
7) Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου.
8) Το πιστοποιητικό γέννησης του υποψηφίου, από το Δήμο στα δημοτολόγια του οποίου είναι εγγεγραμμένος ο υποψήφιος.
9) Μια πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία ταυτότητας.
10) Τουλάχιστον μια συστατική επιστολή από καθηγητές του Λυκείου, από το οποίο αποφοίτησε ο υποψήφιος ή από άλλους που γνωρίζουν και μπορούν να τεκμηριώσουν την εν γένει πορεία και το χαρακτήρα του υποψηφίου. Σχετικό πρότυπο επιστολής παρέχεται στην ιστοσελίδα υποτροφιών και στο πεδίο "Δικαιολογητικά".

**Τελικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου»): Στην περίπτωση οικογενείας, αφορά στο Τελικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου») και των δύο γονέων. Στην περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, αφορά στο Τελικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου») του ενός γονέα. Στην περίπτωση διαζευγμένων γονιών αφορά στο Τελικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου») του γονέα που έχει την επιμέλεια του υποψηφίου. Σε διαφορετική περίπτωση, αφορά στο Τελικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου») τρίτου, που έχει αναλάβει την άσκηση της επιμέλειας του υποψηφίου υποτρόφου.Στην περίπτωση που ο υποψήφιος υπότροφος:

1) Είναι άνδρας, θα πρέπει να υποβάλλει βεβαίωση από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο ότι έχει απαλλαγεί από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχει λάβει αναβολή κατάταξης για όλη τη διάρκεια των σπουδών του ή υπεύθυνη δήλωση, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής του, στην οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι έχει υποβάλλει αίτημα χορήγησης αναβολής αλλά ακόμα δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ή υπεύθυνη δήλωση, με βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα δηλώνεται από τον υποψήφιο ότι δεν έχει λάβει μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης πρόσκληση κατάταξης.
2) Είναι μέλος οικογένειας με άνεργο ή άνεργους γονείς/ άνεργους ασκούντες την επιμέλεια του υποψηφίου υποτρόφου, θα πρέπει να προσκομίσει τη βεβαίωση επιδότησης ανεργίας του κάθε γονέα που είναι άνεργος, από το υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένοι οι γονείς του ή την κάρτα ανεργίας του κάθε άνεργου γονέα ή άνεργου προσώπου που ασκεί την επιμέλεια του υποψηφίου υποτρόφου.
3) Έχει ο ίδιος ή κάποιο/α μέλος/η της οικογενείας του- με συγγένεια Α Βαθμού- αναπηρία, θα πρέπει να προσκομίσει σχετική πιστοποίηση, στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας, από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.), ή εναλλακτικά από τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας.
4) Είναι αλλοδαπός, θα πρέπει να προσκομίσει την ισχύουσα άδεια νόμιμης παραμονής του στην Ελλάδα. Διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση αυτή δεν αφορά σε πολίτες υπηκόους Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
5) Έχει δηλώσει ότι γνωρίζει μια ή περισσότερες ξένες γλώσσες, θα πρέπει να προσκομίσει το/τα αντίστοιχο/α πτυχίο/α ξένης γλώσσας/ξένων γλωσσών, διαφορετικά δεν θα συνεκτιμηθεί η γνώση ξένης γλώσσας, κατά την αξιολόγηση της αίτησής του.
6) Είναι προστατευόμενο μέλος τρίτου, θα πρέπει να προσκομίσει τη σχετική δικαστική απόφαση βάσει της οποίας ορίζεται ως ασκών την επιμέλεια του υποψήφιου υποτρόφου.
7) Είναι προστατευόμενο μέλος ενός από τους δύο γονείς: α. λόγω διαζυγίου, θα πρέπει να προσκομίσει τη δικαστική απόφαση για την επιμέλεια του προσώπου του υποψήφιου ή σχετικό συμφωνητικό των γονέων επικυρωμένο από το δικαστήριο,
β. λόγω θανάτου ενός εκ των δύο γονέων, θα πρέπει να προσκομίσει σχετική ληξιαρχική πράξη θανάτου.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι εμπεριέχονται στην παράγραφο Γ.2 των Όρων και Προϋποθέσεων του Προγράμματος που εμπεριέχονται στην αντίστοιχη ενότητα του συγκεκριμένου ιστοχώρου (www.cosmote-scholarships.gr).

Χρειάζεται να υποβληθούν συστατικές επιστολές, και υπάρχει κάποιο πρότυπο που θα πρέπει να ακολουθήσω για τη συμπλήρωσή τους;

Χρειάζεται να υποβληθούν ηλεκτρονικά μία ή περισσότερες Συστατικές Επιστολές από καθηγητές του Λυκείου από το οποίο αποφοίτησες ή από άλλους που γνωρίζουν και μπορούν να τεκμηριώσουν την εν γένει πορεία και τον χαρακτήρα σου.

Για το πρότυπο συστατικής επιστολής κάνε κλικ εδώ.

Πώς θα ενημερωθώ αν επιλέχθηκα ή όχι ως Υπότροφος;

Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα τους αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, μετά το τέλος της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής των αιτήσεων, για το αν επιλέχθηκαν ή όχι ως Υπότροφοι του Προγράμματος Υποτροφιών COSMOTE.

Αν δεν προσκομίσω όλα τα δικαιολογητικά εντός των καταληκτικών ημερομηνιών χάνω τη δυνατότητα να διεκδικήσω μια υποτροφία;

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας (06/10/2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00), όπως αυτά αναφέρονται στην ενότητα Όροι και Προϋποθέσεις Προγράμματος Υποτροφιών COSMOTE 2017, σε αντίθετη περίπτωση δεν είναι έγκυρη η συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα και χάνουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν υποτροφία.

Ποιο είναι το ποσό της κάθε Υποτροφίας και ποια είναι η διαδικασία χορήγησής της;

Το μικτό ποσό των 40 Υποτροφιών ανέρχεται στο μικτό ποσόν των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€) και της τιμητικής υποτροφίας «Ζαχαρίας Πιπερίδης» ανέρχεται στο μικτό ποσό των είκοσι χιλιάδων ευρώ (20.000€). Το καθαρό ποσό θα καταβάλλεται προς τον Υπότροφο σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις. Νόμιμοι φόροι, τέλη, κρατήσεις, και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη απαιτείται για τη λήψη της κάθε υποτροφίας, θα βαρύνει τον κάθε ένα δικαιούχο αυτής ξεχωριστά. Το καθαρό ποσό της πρώτης δόσης θα καταβληθεί στον κάθε Υπότροφο εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την οριστικοποίηση της επιλογής των Υποτρόφων.

Τα καθαρά ποσά της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης δόσης της υποτροφίας, όπως θα προκύψουν, με βάση τις διατάξεις που θα ισχύουν κατά το χρόνο καταβολής τους, θα καταβληθούν κατά τη διάρκεια του δεύτερου, τρίτου και τέταρτου ακαδημαϊκού έτους αντίστοιχα.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία χορήγησης της υποτροφίας αναγράφονται στην ενότητα Δ των Όρων και Προϋποθέσεων του Προγράμματος που εμπεριέχεται στον συγκεκριμένο ιστοχώρο (www.cosmote-scholarships.gr).

Θα πρέπει τα πτυχία ξένων γλωσσών να είναι μεταφρασμένα στα ελληνικά;

Τα πτυχία ξένων γλωσσών, δεν είναι απαραίτητο να είναι πτυχίων ξένων γλωσσών τα οποία δεν είναι μεταφρασμένα στα Ελληνικά, θα πρέπει να είναι επικυρωμένα από δικηγόρο ή από τον φορέα που εκδόθηκαν και θα πιστοποιούν ότι είναι επίσημο αντίγραφο του πρωτότυπου.

Εάν έχω διαφορετικά μόρια εισαγωγής στα επιστημονικά πεδία, πια μόρια ισχύουν τη συμμετοχή μου στο πρόγραμμα;

Τα μόρια τα οποία πρέπει να έχεις για την συμμετοχή σου στο πρόγραμμα είναι 16.000 και άνω και αφορούν το επιστημονικό πεδίο όπου ανήκει η σχολή στην οποία πέρασες.
Π.Χ.: Εάν στο πρώτο επιστημονικό πεδίο έχεις βγάλει 14.000 μόρια και στο 5ο επιστημονικό πεδίο 17.000 μόρια και η σχολή στην οποία πέρασες είναι του πρώτου επιστημονικού πεδίου, τότε δεν πληροίς τις προϋποθέσεις.
Εάν η σχολή που πέρασες είναι του 5ου επιστημονικού πεδίου πληροίς τις προϋποθέσεις και μπορείς να δηλώσεις συμμετοχή στο Πρόγραμμα.
Περισσότερες πληροφορίες στους Όρους και Προϋποθέσεις του Προγράμματος Υποτροφιών COSMOTE 2017.

Μπορώ να διεκδικήσω μία από τις 40 υποτροφίες εκτός της τιμητικής «Ζαχαρίας Πιπερίδης», εάν έχω εισαχθεί σε σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών;

Μπορείς, εφόσον πληροίς όλους τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του προγράμματος Υποτροφιών COSMOTE, όπως αναγράφονται εδώ.