Κάνε κλικ σε κάποια ερώτηση για να δεις την απάντηση

Ποιοι είναι οι βασικοί όροι και προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE;

Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για να λάβουν μία από τις τριάντα Υποτροφίες (υποψήφιοι υπότροφοι), θα πρέπει να πληρούν τις παρακάτω προϋποθέσεις:
1) Να έχουν αποφοιτήσει κατά το τρέχον έτος (2023) είτε κατά τα προηγούμενα έτη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουν συμπληρώσει το εικοστό (20ο) έτος της ηλικίας τους μέχρι και την 31-12-2023, από Ελληνικό Δημόσιο Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο και να είναι επιτυχόντες πρωτοετείς φοιτητές μέσω του συστήματος Πανελλαδικών Εξετάσεων, σε συγκεκριμένες σχολές Πανεπιστημίων της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) στην Ελλάδα, με μόρια εισαγωγής* στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση τουλάχιστον δεκαέξι χιλιάδες (16.000) και άνω.
2) Το κατά κεφαλήν ετήσιο φορολογητέο εισόδημα**, όπως προκύπτει από την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος»), για το φορολογικό έτος 2022 (υποβολή εντός έτους 2023), των γονέων ή του προσώπου που έχει αναλάβει την άσκηση της επιμέλειας του υποψηφίου υποτρόφου, καθώς και του ίδιου του υποψηφίου, σε περίπτωση που υποβάλλει ατομική δήλωση εισοδήματος, να μην υπερβαίνει το ποσόν των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000€).
3) Μέχρι την ημερομηνία ανακοίνωσης των Υποτρόφων του Προγράμματος Υποτροφιών COSMOTE 2023, να μην έχει λάβει υποτροφία από κρατικό ή ιδιωτικό φορέα, για τον ίδιο σκοπό, το ποσό της οποίας ανέρχεται σε 1.500€ (χίλια πεντακόσια ευρώ) και άνω.
4) Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία στην παρούσα Προκήρυξη, το αργότερο μέχρι την 6/10/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00.


Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, εμπεριέχονται στην αντίστοιχη ενότητα του συγκεκριμένου site Οι Όροι.

* Μόρια εισαγωγής: Είναι τα μόρια βαθμολογίας που συγκέντρωσαν οι επιτυχόντες από τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για την συγκεκριμένη Σχολή ή το Τμήμα εισαγωγής τους, όπως αυτά διαμορφώθηκαν από τους Συντελεστές Βαρύτητας που καθορίστηκαν από τις αντίστοιχες Συγκλήτους του οικείου ΑΕΙ για κάθε Σχολή ή Τμήμα άλλως με σχετική απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αν πρόκειται για επιτυχόντες που βαθμολογήθηκαν με διαφορετική κλίμακα, όπως οι απόφοιτοι Επαγγελματικών Λυκείων, τα μόριά τους υπολογίζονται με αριθμητική αναγωγή σε ενιαία κλίμακα με μέγιστο τα 20.000 μόρια ή αντιστοίχως 22.000 ή 24.000 μόρια αν πρόκειται για Σχολή/Τμήμα με ειδικό μάθημα/μαθήματα

** Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου: Στην περίπτωση οικογενείας, αφορά στο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου») και των δύο γονέων.

Στην περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, αφορά στο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου») του ενός γονέα.

Στην περίπτωση διαζευγμένων γονιών αφορά στο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου») του γονέα που έχει την επιμέλεια του υποψηφίου. Ο ΟΤΕ και η COSMOTE διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν κατά την κρίση τους επιπροσθέτως και το εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος του έτερου γονέα του υποψηφίου.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, αφορά στο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου») του προσώπου, που έχει αναλάβει την άσκηση της επιμέλειας του υποψηφίου υποτρόφου.

Ποιοι νομοί έχουν επιλεγεί για το πρόγραμμα υποτροφιών COSMOTE 2023;

Δεν υπάρχει περιορισμός σε ότι αφορά τους Νομούς από τους οποίους πρέπει να έχουν αποφοιτήσει οι υποψήφιοι. Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE 2023 έχουν υποψήφιοι από όλους τους Νομούς της Ελλάδας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα, εμπεριέχονται στην αντίστοιχη ενότητα του συγκεκριμένου site Οι Όροι.

Σε ποιες σχολές πανεπιστημίων και με ποιον τρόπο πρέπει να έχω εισαχθεί σε αυτό για να έχω δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Υποτροφιών;

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν επιτυχόντες πρωτοετείς φοιτητές μέσω του συστήματος Πανελλαδικών Εξετάσεων, σε συγκεκριμένες σχολές Πανεπιστημίων της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) στην Ελλάδα, με Μόρια Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση τουλάχιστον δεκαέξι χιλιάδες *(16.000) και άνω για αποφοίτους Γενικών Λυκείων και τουλάχιστον χίλια εξακόσια *(1.600) και άνω για απόφοιτους Επαγγελματικών Λυκείων.

* Μόρια εισαγωγής: Είναι τα μόρια βαθμολογίας που συγκέντρωσαν οι επιτυχόντες από τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις για την συγκεκριμένη Σχολή ή το Τμήμα εισαγωγής τους, όπως αυτά διαμορφώθηκαν από τους Συντελεστές Βαρύτητας που καθορίστηκαν από τις αντίστοιχες Συγκλήτους του οικείου ΑΕΙ για κάθε Σχολή ή Τμήμα άλλως με σχετική απόφαση της Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων. Αν πρόκειται για επιτυχόντες που βαθμολογήθηκαν με διαφορετική κλίμακα, όπως οι απόφοιτοι Επαγγελματικών Λυκείων, τα μόριά τους υπολογίζονται με αριθμητική αναγωγή σε ενιαία κλίμακα με μέγιστο τα 20.000 μόρια ή αντιστοίχως 22.000 ή 24.000 μόρια αν πρόκειται για Σχολή/Τμήμα με ειδικό μάθημα/μαθήματα.

Σε ποιες σχολές Πανεπιστημίων της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ) θα πρέπει να έχω εισαχθεί ως πρωτοετής φοιτητής για να έχω δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Υποτροφιών;

Κάνε κλικ εδώ, για να δεις όλες τις σχολές των Πανεπιστημίων της Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΑΕΙ), τα οποία εντάσσονται στο Πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE

Πότε και από ποιο Λύκειο πρέπει να έχω αποφοιτήσει για να έχω δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE;

Οι υποψήφιοι με δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα πρέπει να έχουν αποφοιτήσει κατά το τρέχον έτος (2023) είτε κατά τα προηγούμενα έτη, υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουν συμπληρώσει το εικοστό (20ο) έτος της ηλικίας τους μέχρι και την 31-12-2023, από Ελληνικό Δημόσιο Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο (Ημερήσιο ή Εσπερινό).

Αναλυτικές πληροφορίες για τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα περιλαμβάνονται στους Όρους και Προϋποθέσεις που εμπεριέχονται στην αντίστοιχη ενότητα του συγκεκριμένου ιστοχώρου (www.cosmote-scholarships.gr).

Πως θα επιλεγούν οι 30 Υπότροφοι του Προγράμματος Υποτροφιών COSMOTE;

Στο πλαίσιο των Υποτροφιών COSMOTE για το έτος 2023, θα απονεμηθούν τριάντα (30) Υποτροφίες, εκ των οποίων, τουλάχιστον μία (1) για κάθε Περιφέρεια της Ελλάδος (όπως παρουσιάζονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών: http://www.ypes.gr/el/Regions/Aytodioikhsh/Perifereies/Perifereiakesenothtes). Σε περίπτωση που για κάποια από τις Περιφέρειες δεν έχουν τεθεί υποψηφιότητες ή οι υποβληθείσες υποψηφιότητες δεν πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια της παρούσας, ο ΟΤΕ και η COSMOTE διατηρούν το δικαίωμα να μην ανακηρύξουν υποτρόφους από την Περιφέρεια αυτή και να απονείμουν την αντίστοιχη υποτροφία σε κάποια από τις υπόλοιπες Περιφέρειες, κατά την κρίση της. Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποτρόφων που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προβλέπονται στην Αναλυτική Προκήρυξη θα συνεκτιμηθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης για την ανάδειξη των υποτρόφων.Σημειώνεται ότι ειδικά για την απονομή της Υποτροφίας «Ζαχαρίας Πιπερίδης» δεν υφίσταται περιορισμός ως προς την επιλογή συγκεκριμένης Περιφέρειας της Ελλάδος, κατά τα ως άνω.

Περισσότερες πληροφορίες για την επιλογή των υποτρόφων και την Επιτροπή Αξιολόγησης αναγράφονται στην παράγραφο Γ.4 των Όρων και Προϋποθέσεων του Προγράμματος που εμπεριέχονται στην αντίστοιχη ενότητα του συγκεκριμένου site (www.cosmote-scholarships.gr)

Κριτήρια επιλογής Υποτρόφων

Κατά την εκτίμηση των υποψηφιοτήτων, όπως αυτά θα αποδεικνύονται και από τα στοιχεία που έχουν δηλώσει οι υποψήφιοι και τα υποβαλλόμενα δικαιολογητικά που απαιτούνται για τη συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα, βαρύνουσα σημασία για την επιλογή των Υποτρόφων θα έχει η κοινωνική και οικονομική κατάσταση του υποψηφίου υποτρόφου και της οικογένειάς του, καθώς και η σχολική του επίδοση.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα κριτήρια επιλογής των Υποτρόφων αναγράφονται στην παράγραφο Γ.3 της Αναλυτικής Προκήρυξης του Προγράμματος που εμπεριέχεται στην αντίστοιχη ενότητα του συγκεκριμένου ιστοχώρου (www.cosmote-scholarships.gr).

Υπάρχει συγκεκριμένο όριο εισοδήματος, για τη συμμετοχή των υποψηφίων στο Πρόγραμμα Υποτροφιών COSMOTE;

Ναι. Το κατά κεφαλήν ετήσιο φορολογητέο εισόδημα *, όπως προκύπτει από την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος»), για το φορολογικό έτος 2022 (υποβολή εντός ημερολογιακού έτους 2023), των γονέων του υποψηφίου, καθώς και του ίδιου του υποψηφίου, σε περίπτωση που υποβάλλει ατομική δήλωση εισοδήματος, να μην υπερβαίνει το ποσόν των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000€).

* Κατά Κεφαλήν Ετήσιο Φορολογητέο Εισόδημα: Στην περίπτωση οικογένειας, αφορά στο ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα (και των δύο γονέων αθροιστικά), διαιρούμενο με τον αριθμό των ατόμων που δηλώνονται (των δύο γονέων και των λοιπών προστατευόμενων μελών). Στην περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, αφορά στο ετήσιο φορολογητέο εισόδημα του ενός γονέα, διαιρούμενο με τον αριθμό των ατόμων που δηλώνονται (του ενός γονέα και των λοιπών προστατευόμενων μελών). Στην περίπτωση διαζευγμένων γονιών αφορά στο ετήσιο φορολογητέο εισόδημα του γονέα που έχει την επιμέλεια του υποψηφίου, διαιρούμενο με τον αριθμό των ατόμων που δηλώνονται (του γονέα που έχει την επιμέλεια και των λοιπών προστατευόμενων μελών). Σε διαφορετική περίπτωση, αφορά στο ετήσιο οικογενειακό φορολογητέο εισόδημα τρίτου, που έχει αναλάβει την άσκηση της επιμέλειας του υποψηφίου υποτρόφου, διαιρούμενο με τον αριθμό των ατόμων που δηλώνονται (του προσώπου που ασκεί την επιμέλεια του υποψηφίου υποτρόφου και των λοιπών προστατευόμενων μελών του).

Πώς γίνεται η υποβολή της αίτησης και πώς η κατάθεση των απαραίτητων δικαιολογητικών;

Η υποβολή των αιτήσεων υποψηφιότητας και των απαραίτητων δικαιολογητικών γίνεται αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή, μέσα από το συγκεκριμένο ιστοχώρο (www.cosmote-scholarships.gr). Τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλουν ηλεκτρονικά οι υποψήφιοι αναγράφονται στην παράγραφο Γ.2 των Όρων και Προϋποθέσεων που εμπεριέχονται στην αντίστοιχη ενότητα του συγκεκριμένου ιστοχώρου (www.cosmote-scholarships.gr).

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη συμπλήρωση και την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών παρέχονται στην ενότητα "Οδηγίες Συμπλήρωσης της Αίτησης".

Προθεσμία υποβολής της ηλεκτρονικής αίτησης και των δικαιολογητικών από τους υποψηφίους έχει ορισθεί η 6/10/2023 ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00.

Ποια είναι τα δικαιολογητικά που πρέπει να υποβάλλω ηλεκτρονικά για να είναι έγκυρη η συμμετοχή μου;

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν μαζί ηλεκτρονικά τα εξής δικαιολογητικά:

1) Δελτίο Ταυτότητας.

2) Απολυτήριο από το Λύκειο αποφοίτησης.

3) Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις, στην οποία να αναγράφεται η αναλυτική βαθμολογία του υποψηφίου υποτρόφου στα εξετασθέντα μαθήματα.

4) Ηλεκτρονική Αίτηση Έγγραφής στη Σχολή ή το Τμήμα του Πανεπιστημίου που έχει εισαχθεί ο υποψήφιος υπότροφος. Εναλλακτικά, σε περίπτωση αδυναμίας προσκόμισης του σχετικού εγγράφου, ο υποψήφιος υπότροφος θα πρέπει να υποβάλει Βεβαίωση από τη Γραμματεία της Σχολής για τα Μόρια εισαγωγής στη συγκεκριμένη Σχολή ή Τμήμα. 

5) Βεβαίωση εγγραφής από τη Γραμματεία της Σχολής στην οποία έχει εισαχθεί ο υποψήφιος υπότροφος. Αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, ένεκα απεργίας διοικητικού προσωπικού Πανεπιστημιακών Σχολών) μπορεί να υποβληθεί η ηλεκτρονική εγγραφή στο Πανεπιστήμιο. Επιπλέον, στην περίπτωση ανωτέρας βίας ο υποψήφιος υπότροφος θα υποβάλλει και Υπεύθυνη Δήλωση, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του, ή Υπεύθυνη Δήλωση με ψηφιακή θεώρηση του γνησίου υπογραφής του μέσω της οικείας εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr, στην οποία θα αναφέρει ρητά τον λόγο ανωτέρας βίας ένεκα του οποίου δεν δύναται να προσκομίσει την Βεβαίωση εγγραφής από την Γραμματεία της Σχολής στην οποία έχει εισαχθεί.

6) Την Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου («Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος **») για το φορολογικό έτος 2022 (υποβολή δήλωσης εισοδήματος εντός ημερολογιακού έτους 2023) του/των ατόμου/των του/των οποίου /ων ο υποψήφιος υπότροφος είναι προστατευόμενο μέλος, καθώς και του ίδιου του υποψηφίου υποτρόφου, σε περίπτωση που υποβάλλει ατομική δήλωση εισοδήματος.

7α) Στην περίπτωση που ο υποψήφιος υπότροφος δεν έχει προσωπικά εισοδήματα, θα πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του, ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 με ψηφιακή θεώρηση του γνησίου υπογραφής του μέσω της οικείας εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr, ότι δεν έχει προσωπικά εισοδήματα και δεν υποβάλλει σχετική δήλωση.

7β) Στην περίπτωση που οι γονείς του υποψηφίου είναι διαζευγμένοι ή δεν βρίσκονται εν ζωή, θα πρέπει να υποβάλει το Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου»), για το φορολογικό έτος 2022, του προσώπου που έχει ως προστατευόμενο μέλος τον υποψήφιο υπότροφο.

8) Την Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 2023 – Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Ν. 4223/2013 των γονέων του υποψηφίου υποτρόφου ή του ατόμου/των ατόμων των οποίων ο υποψήφιος υπότροφος είναι προστατευόμενο μέλος κατά τα ως άνω, καθώς και του ίδιου του υποψηφίου υποτρόφου, σε περίπτωση που διαθέτει ακίνητη περιουσία.

Εφόσον δεν υποβληθεί Δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α., θα πρέπει ο υποψήφιος να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του, ή Υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 με ψηφιακή θεώρηση του γνησίου υπογραφής του μέσω της οικείας εφαρμογής της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης gov.gr, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία τόσο ο ίδιος όσο και οι γονείς του, άλλως, κατά περίπτωση, ότι δεν διαθέτει/διαθέτουν ακίνητη περιουσία το πρόσωπο ή τα πρόσωπα των οποίων ο υποψήφιος είναι προστατευόμενο μέλος.

Εφόσον δεν υποβληθεί Δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α., θα πρέπει ο υποψήφιος να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία τόσο ο ίδιος όσο και οι γονείς του, άλλως, κατά περίπτωση, ότι δεν διαθέτει/διαθέτουν ακίνητη περιουσία το/τα πρόσωπο/πα του/των οποίου/οποίων ο υποψήφιος είναι προστατευόμενο μέλος.

9) Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου υποτρόφου.

10) Μια πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία ταυτότητας.

Διευκρινίσεις:
* Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου («Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος»): Στην περίπτωση οικογενείας, αφορά στο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου») και των δύο γονέων.

Στην περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, αφορά στο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου») του ενός γονέα.

Στην περίπτωση διαζευγμένων γονιών αφορά στο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου») του γονέα που έχει την επιμέλεια του υποψηφίου. Ο ΟΤΕ και η COSMOTE διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν κατά την κρίση τους επιπροσθέτως και το εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος του έτερου γονέα του υποψηφίου.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, αφορά στο Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου») του προσώπου, που έχει αναλάβει την άσκηση της επιμέλειας του υποψηφίου υποτρόφου.

Αναλυτικές πληροφορίες για τα δικαιολογητικά που πρέπει να προσκομίσουν οι υποψήφιοι εμπεριέχονται στην παράγραφο Γ.2 των Όρων και Προϋποθέσεων του Προγράμματος που εμπεριέχονται στην αντίστοιχη ενότητα του συγκεκριμένου ιστοχώρου (www.cosmote-scholarships.gr).

Πώς θα ενημερωθώ αν επιλέχθηκα ή όχι ως Υπότροφος;

Όλοι οι υποψήφιοι θα ενημερωθούν αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα τους αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους, εντός εύλογου χρονικού διαστήματος, μετά το τέλος της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας υποβολής των αιτήσεων, για το αν επιλέχθηκαν ή όχι ως Υπότροφοι του Προγράμματος Υποτροφιών COSMOTE.

Αν δεν προσκομίσω όλα τα δικαιολογητικά εντός των καταληκτικών ημερομηνιών χάνω τη δυνατότητα να διεκδικήσω μια υποτροφία;

Όλοι οι υποψήφιοι πρέπει να προσκομίσουν τα απαραίτητα δικαιολογητικά εντός της καταληκτικής ημερομηνίας και ώρας (6/10/2023, ημέρα Παρασκευή και ώρα 17:00), όπως αυτά αναφέρονται στην ενότητα Όροι και Προϋποθέσεις Προγράμματος Υποτροφιών COSMOTE 2023, σε αντίθετη περίπτωση δεν είναι έγκυρη η συμμετοχή τους στο Πρόγραμμα και χάνουν τη δυνατότητα να διεκδικήσουν υποτροφία.

Ποιο είναι το ποσό της κάθε Υποτροφίας και ποια είναι η διαδικασία χορήγησής της;

Το μικτό ποσό των 29 Υποτροφιών ανέρχεται στο μικτό ποσόν των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€) και των δεκαοχτώ χιλιάδων εφτακοσίων πενήντα ευρώ (18.750€) ανάλογα με τα έτη φοίτησης της σχολή που έχει περάσει ο κάθε Υπότροφος. Η τιμητική υποτροφία «Ζαχαρίας Πιπερίδης» ανέρχεται στο μικτό ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000€). Το καθαρό ποσό θα καταβάλλεται προς τον Υπότροφο σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις για τις σχολές 4ετούς φοίτησης και πέντε (5) δόσεις ισόποσες δόσεις για τις σχολές 5ετούς φοίτησης. Νόμιμοι φόροι, τέλη, κρατήσεις, και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη απαιτείται για τη λήψη της κάθε υποτροφίας, θα βαρύνει τον κάθε ένα δικαιούχο αυτής ξεχωριστά. Το καθαρό ποσό της πρώτης δόσης θα καταβληθεί στον κάθε Υπότροφο εντός εύλογου χρονικού διαστήματος από την οριστικοποίηση της επιλογής των Υποτρόφων.

Τα καθαρά ποσά της δεύτερης, τρίτης, τέταρτης και πέμπτης δόσης της υποτροφίας, όπως θα προκύψουν, με βάση τις διατάξεις που θα ισχύουν κατά το χρόνο καταβολής τους, θα καταβληθούν κατά τη διάρκεια του δεύτερου, τρίτου, τέταρτου και πέμπτου ακαδημαϊκού έτους αντίστοιχα.

Περισσότερες πληροφορίες για τη διαδικασία χορήγησης της υποτροφίας αναγράφονται στην ενότητα Δ των Όρων και Προϋποθέσεων του Προγράμματος που εμπεριέχεται στον συγκεκριμένο ιστοχώρο (www.cosmote-scholarships.gr).

Μπορώ να διεκδικήσω μία από τις 29 υποτροφίες εκτός της τιμητικής «Ζαχαρίας Πιπερίδης», εάν έχω εισαχθεί σε σχολή Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών;

Μπορείς, εφόσον πληροίς όλους τους Όρους και τις Προϋποθέσεις του προγράμματος Υποτροφιών COSMOTE, όπως αναγράφονται εδώ.

Πως μπορώ να μάθω το ύψος της Υποτροφίας που μπορώ να διεκδικήσω;

Τα ποσά των Υποτροφιών και οι επιμέρους δόσεις καταβολής τους, καθορίζονται σύμφωνα με τα έτη φοίτησης της κάθε Σχολής, όπως αυτά αποτυπώνονται στον οικείο Οδηγό Σπουδών της.

Ειδικότερα, για τις Σχολές τετραετούς φοίτησης, το μικτό ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€), θα καταβάλλεται στους Υποτρόφους σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις, ενώ για τις Σχολές πενταετούς φοίτησης, το μικτό ποσό των δεκαοχτώ χιλιάδων επτακόσιων πενήντα ευρώ (18.750 €), θα καταβάλλεται στους Υποτρόφους σε πέντε (5) ισόποσες δόσεις

Η Υποτροφία «Ζαχαρίας Πιπερίδης», η οποία ανέρχεται στο μικτό ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000 €), θα καταβάλλεται σε πέντε (5) ισόποσες δόσεις.

Εάν τα χρόνια φοίτησης μου παραταθούν πέρα από τα προβλεπόμενα έτη φοίτησης της σχολή μου, μπορώ να διεκδικήσω επιπλέον δόσεις για την Υποτροφία;

Όχι, το συνολικό ποσό της Υποτροφίας και οι δόσεις αυτής καθορίζονται από την αρχή, σύμφωνα με τα έτη φοίτησης της κάθε Σχολής, όπως αυτά αποτυπώνονται στον οικείο Οδηγό Σπουδών της.

Πότε θα καταβάλλονται οι δόσεις της Υποτροφίας;

Το καθαρό ποσό της πρώτης δόσης, μετά την αφαίρεση των αναλογούντων νόμιμων φόρων, τελών, κρατήσεων, και οποιαδήποτε άλλης δαπάνης απαιτείται για τη λήψη αυτής, θα καταβληθεί στον Υπότροφο εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την οριστικοποίηση της επιλογής των Υποτρόφων.

Προκειμένου να χορηγηθεί η δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη (κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα ανωτέρω) δόση της Υποτροφίας, ο Υπότροφος πρέπει να υποβάλλει προς τον ΟΤΕ και την COSMOTE την αναλυτική βαθμολογία όλων των ακαδημαϊκών εξαμήνων των προηγούμενων ετών.

Προσβασιμότητα

Μεγέθυνση

Αντίθεση

Είσοδος

Χρησιμοποίησε το email και τον κωδικό που έχεις επιλέξει κατά την εγγραφή σου


Εγγραφή

Εάν δεν είσαι εγγεγραμμένος χρήστης κάνε κλικ εδώ για να γραφτείς

Κάνε κλικ εδώ, αν είσαι υπότροφος