ΕΙΣΑΓΩΓΗ

• Η COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕ σε συνεργασία με τον Οργανισμό Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος ΑΕ (ΟΤΕ ΑΕ) (εφεξής στο παρόν θα αναφέρονται από κοινού, χάριν συντομίας, ως "ΟΤΕ/COSMOTE") δημιούργησαν το δικτυακό τόπο cosmote-scholarships.gr με σκοπό την παροχή πληροφοριών σχετικά με το «Πρόγραμμα Υποτροφιών OTE - COSMOTE». Η χρήση του cosmote-scholarships.gr διέπεται από τους παρόντες όρους και προϋποθέσεις, τους οποίους οι χρήστες καλούνται να διαβάσουν προσεκτικά και να συμμορφώνονται με αυτούς. Η χρήση του cosmote-scholarships.gr αποτελεί τεκμήριο ότι ο επισκέπτης/χρήστης έχει μελετήσει, κατανοήσει και αποδεχτεί όλους τους όρους χρήσης. Σε περίπτωση που ο επισκέπτης/χρήστης δεν συμφωνεί με τους όρους χρήσης της παρούσας, οφείλει να μην κάνει χρήση των υπηρεσιών και του περιεχομένου της.

• Οι ΟΤΕ/COSMOTE θεωρούν ότι οι ανήλικοι που επισκέπτονται την ιστοσελίδα έχουν τη συναίνεση των εχόντων τη γονική μέριμνα ή την επιτροπεία τους. Αν παρά ταύτα ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες γι' αυτούς, οι ΟΤΕ/COSMOTE ουδεμία ευθύνη φέρουν.

• Οι ΟΤΕ/COSMOTE δικαιούνται να τροποποιήσουν οποτεδήποτε χωρίς προειδοποίηση τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, αναλαμβάνουν όμως την υποχρέωση να ενημερώνουν το παρόν κείμενο για κάθε τροποποίηση ή προσθήκη. Ο χρήστης θα πρέπει να ελέγχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα τους όρους χρήσης καθώς η συνεχής χρήση της ιστοσελίδας συνεπάγεται ότι την αποδοχή των αλλαγών αυτών.

• Σε περίπτωση κατά την οποία η χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του cosmote-scholarships.gr ρυθμίζεται από ειδικότερους όρους χρήσης, οι όροι αυτοί θεωρούνται ως ένα σύνολο με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης. Σε περίπτωση όμως σύγκρουσης υπερισχύουν οι ειδικότεροι όροι χρήσης κάθε υπηρεσίας.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ – ΕΥΘΥΝΗ ΟΤΕ/COSMOTE

• Το cosmote-scholarships.gr χρησιμοποιείται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων παρεμβάσεων από το χρήστη. Οι ΟΤΕ/COSMOTE με κάθε τρόπο προσπαθούν να παρέχουν στο cosmote-scholarships.gr ασφάλεια στη χρήση καθώς και ακριβείς, πλήρεις, έγκυρες, αξιόπιστες και επίκαιρες πληροφορίες. Σε κάθε περίπτωση όμως οι χρήστες αναγνωρίζουν και αποδέχονται ότι, δεδομένης της φύσης και του όγκου του δικτύου των ΟΤΕ/ COSMOTE , οι τελευταίοι ενδέχεται να μην είναι σε θέση να ασκήσουν έλεγχο του συνόλου του περιεχομένου και της ασφάλειας των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους. Για το λόγο αυτό, οι ΟΤΕ/COSMOTE ούτε δεσμεύονται, ούτε παρέχουν κανενός είδους εγγύηση, ούτε αναλαμβάνουν κανενός είδους ευθύνη αναφορικά με την ασφάλεια και το περιεχόμενο του cosmote-scholarships.gr . Ως εκ τούτου οι χρήστες αποδέχονται ότι πρέπει να αξιολογούν το περιεχόμενο και ότι είναι υπεύθυνοι για κάθε κίνδυνο που μπορεί να προκαλέσει η χρήση οποιουδήποτε περιεχομένου, συμπεριλαμβανομένης οποιαδήποτε απόφασής τους να βασιστούν στην ορθότητα, την πληρότητα, εγκυρότητα ή/και τη χρησιμότητα οποιουδήποτε περιεχομένου του cosmote-scholarships.gr.

• Το cosmote-scholarships.gr, παραπέμπει μέσω “συνδέσμων”, hyperlinks ή διαφημιστικών banners σε άλλες ιστοσελίδες οι πάροχοι των οποίων έχουν και την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου των ιστοσελίδων και υπηρεσιών τους, αποκλειομένης κάθε ευθύνης των ΟΤΕ/COSMOTE , όπως ενδεικτικά ευθύνης περί δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας ή οποιουδήποτε δικαιώματος τρίτου. Ως εκ τούτου οι χρήστες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τους όρους χρήσης των ιστοσελίδων αυτών και να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους αυτών για οτιδήποτε προκύψει από την επίσκεψη ή/και χρήση αυτών. Εάν ο επισκέπτης/χρήστης αποφασίσει να χρησιμοποιήσει διαμέσου των συνδέσμων της παρούσας κάποιον από τους δικτυακούς τόπους τρίτων, αποδέχεται ότι το πράττει με δική του ευθύνη.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

• Το περιεχόμενο διατίθεται στους χρήστες για προσωπική χρήση. Εκτός συγκεκριμένων δικαιωμάτων τρίτων (πνευματικά και άλλα), όλο το περιεχόμενο που κάθε φορά περιέχεται στο cosmote-scholarships.gr (ενδεικτικά: σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία), αποτελεί πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των ΟΤΕ/COSMOTE και προστατεύεται από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού, κοινοτικού και διεθνούς δικαίου. Το περιεχόμενο αυτό δεν δύναται να αποτελέσει εν όλω ή εν μέρει αντικείμενο εμπορίου, αντιγραφής, τροποποίησης, αναπαραγωγής, αναμετάδοσης, ή να μεταδοθεί ή να διανεμηθεί με οποιονδήποτε τρόπο από οποιονδήποτε xρήστη. Κάθε χρήστης δικαιούται να αποθηκεύσει μεμονωμένα ένα και μόνο αντίγραφο τμήματος του περιεχομένου του cosmote-scholarships.gr για αυστηρά προσωπική του χρήση και χωρίς να διαγράψει τις ενδείξεις προέλευσής του.

• Τα προϊόντα ή/και οι υπηρεσίες τρίτων που εμφανίζονται στις σελίδες του cosmote-scholarships.gr, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν την σχετική ευθύνη για το περιεχόμενο και τις υπηρεσίες ή/και προϊόντα.

• Οι χρήστες αποδέχονται, συμφωνούν και συνομολογούν ότι θα κάνουν σύννομη και πρόσφορη χρήση του cosmote-scholarships.gr, υποκείμενοι εκτός των άλλων και στη νομοθεσία που αφορά τη μετάδοση δεδομένων από την Ελλάδα προς Κράτη-Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τρίτες χώρες. Ως εκ τούτου, οι χρήστες ενδεικτικά και όχι περιοριστικά συμφωνούν ότι δεν θα κάνουν χρήση του cosmote-scholarships.gr για:

• να προξενήσουν βλάβη σε ανήλικο.

• να μεταδώσουν ή να αποκτήσουν πρόσβαση σε περιεχόμενο που: i ) παραβιάζει οποιαδήποτε δικαιώματα τρίτων (πχ πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας), ii ) προσβάλει την προσωπικότητα τρίτων (πχ συκοφαντικό, ρατσιστικό) iii ) έρχεται σε αντίθεση με το νόμο και τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, iv ) παρενοχλεί με οποιονδήποτε τρόπο την ιδιωτική ζωή και τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων.

• να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου του cosmote-scholarships.gr να ζημιώσουν, με οποιονδήποτε τρόπο, τη φήμη των ΟΤΕ/COSMOTE ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια του δικτύου των ΟΤΕ/COSMOΤE, να εμποδίσουν οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση στο cosmote-scholarships.gr ή να παρακάπτουν τον έλεγχο της ταυτότητάς τους από τους ΟΤΕ/COSMOTE.

• να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους αυτόκλητη ή μη εξουσιοδοτημένη διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από το λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου, καθώς και να εγκαταστήσουν και προωθήσουν διαφημίσεις χωρίς την έγγραφη συναίνεση των ΟΤΕ/COSMOTE.

• να εγκαταστήσουν, προωθήσουν ή/και διαθέσουν περιεχόμενο που περιέχει ψηφιακούς ιούς ή οποιοδήποτε άλλο ηλεκτρονικό κώδικα, αρχεία ή προγράμματα σχεδιασμένα να παρεμβληθούν, καταστρέψουν ή περιορίσουν τη λειτουργία οποιουδήποτε λογισμικού ή τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού ή να εμποδίσουν άλλους χρήστες να χρησιμοποιούν το cosmote-scholarships.gr.

• να μην αποκαλύπτουν πληροφορίες δικές τους ή τρίτων που περιέχουν προσωπικά δεδομένα των χρηστών ή τρίτων είτε σε συνομιλίες σε πραγματικό χρόνο (chats, message boards) είτε κατά τη χρήση οποιασδήποτε υπηρεσίας του cosmote-scholarships.gr που παρέχει δυνατότητα επικοινωνίας περισσοτέρων των δύο χρηστών.

Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους χρήσης του cosmote-scholarships.gr οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν τους ΟΤΕ/COSMOTE για κάθε θετική και αποθετική τους ζημία. Η μη ενάσκηση από τους ΟΤΕ/COSMOTE των εκ των παρόντων Όρων δικαιωμάτων τους δε συνεπάγεται παραίτησή τους από τα δικαιώματά τους αυτά.

ΚΩΔΙΚΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ

• Για την πρόσβαση σε ορισμένες υπηρεσίες ή για τη σύνδεση με ορισμένες ιστοσελίδες, ενδέχεται να ζητηθούν από τους ΟΤΕ/COSMOTE τα στοιχεία των χρηστών με σκοπό την απονομή σχετικού Κωδικού Πρόσβασης. Τα ανωτέρω στοιχεία, πρέπει να είναι πάντοτε αληθή, ακριβή, έγκυρα και πλήρη. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για όλες τις πράξεις που διενεργούνται με τον Κωδικό Πρόσβασης και υποχρεούνται να ειδοποιούν άμεσα τους ΟΤΕ/COSMOTE για οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη χρήση αυτού και για οποιαδήποτε (ακόμα και για ενδεχόμενη) παραβίαση ασφαλείας. Τα στοιχεία αυτά δεν γνωστοποιούνται από τους ΟΤΕ/COSMOTE σε τρίτους. Οι ΟΤΕ/COSMOTE δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε βλάβη ή ζημία τυχόν προκύψει από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης από τρίτους, λόγω διαρροής του ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο και διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν την καταβολή αποζημίωσης από τον χρήστη, σε περίπτωση που υποστούν οποιουδήποτε είδους ζημία από την αυθαίρετη ή παράνομη χρήση του Κωδικού Πρόσβασης. Οι ΟΤΕ/COSMOTE δικαιούνται οποτεδήποτε να αρνηθούν την απονομή Κωδικού Πρόσβασης ή να ακυρώσουν απονεμηθέντα κωδικό ή να τερματίσουν την παροχή των υπηρεσιών αυτών στο χρήστη και να αρνηθούν οποιαδήποτε τρέχουσα ή μέλλουσα χρήση του cosmote-scholarships.gr, σε περίπτωση παραβίασης των Όρων Χρήσης.

ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ & ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ

• Οι ΟΤΕ/COSMOTE καταβάλουν εύλογες προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του cosmote-scholarships.gr. Οι χρήστες παρ' όλα αυτά αποδέχονται ότι οι ΟΤΕ/COSMOTE δικαιούνται να τροποποιούν ή/και να διακόπτουν προσωρινά ή μόνιμα το σύνολο ή τμήμα του με ή/και χωρίς προειδοποίηση προς τους χρήστες, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των xρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση του cosmote-scholarships.gr ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου οι ΟΤΕ/COSMOTE δεν φέρουν καμία ευθύνη για οποιαδήποτε είδους ζημία (θετική, αποθετική, εξ αμελείας, ενδοσυμβατική ή άλλη,) προερχομένη από τη χρήση του cosmote-scholarships.gr ή την αδυναμία πρόσβασης των χρηστών σ' αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλειας του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση οι ΟΤΕ/COSMOTE διατηρούν το δικαίωμα οποτεδήποτε να διακόψουν προσωρινά ή οριστικά τη λειτουργία ολοκλήρου ή τμήματος του cosmote-scholarships.gr για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε λόγο.

• Αν και οι ΟΤΕ/COSMOTE καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του cosmote-scholarships.gr από ψηφιακούς υιούς, δεν μπορούν να εγγυηθούν ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς (virus free). Συνεπώς κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση του cosmote-scholarships.gr ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στον Η/Υ του.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων με σκοπό την συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα Υποτροφιών ΟΤΕ-COSMOTE παρακαλούμε ενημερωθείτε από το σχετικό κείμενο Ενημέρωσης αναφορικά με την με την Επεξεργασία των Προσωπικών σας Δεδομένων για την συμμετοχή σας στο Πρόγραμμα Υποτροφιών της COSMOTE και μέσω της Ιστοσελίδας www.cosmote-scholarships.gr (Data Privacy Notice).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

• Οι χρήστες μπορούν να επικοινωνούν με την ομάδα Υποτροφιών στην ηλεκτρονική διεύθυνση: info@cosmote-scholarships.gr , καθώς και στην ταχυδρομική διεύθυνση: Διοικητικό Μέγαρο ΟΤΕ , Λεωφόρος Κηφισίας 99 Τ.Κ. 151 24, Μαρούσι, (Τμήμα Εταιρικής Υπευθυνότητας).

Προσβασιμότητα

Μεγέθυνση

Αντίθεση

Είσοδος

Χρησιμοποίησε το email και τον κωδικό που έχεις επιλέξει κατά την εγγραφή σου


Εγγραφή

Εάν δεν είσαι εγγεγραμμένος χρήστης κάνε κλικ εδώ για να γραφτείς

Κάνε κλικ εδώ, αν είσαι υπότροφος