Ο ΟΤΕ και η COSMOTE προκηρύσσουν συνολικά τριάντα (30) Υποτροφίες για πανεπιστημιακές σπουδές στην Ελλάδα (εφεξής το « Πρόγραμμα 2021»).

Οι Υποτροφίες θα απονεμηθούν σε αποφοίτους Ελληνικών Δημοσίων Γενικών ή/ και Επαγγελματικών Λυκείων, οι οποίοι εισήχθησαν το έτος 2021 ως πρωτοετείς φοιτητές σε συγκεκριμένες Σχολές/Τμήματα των ελληνικών Πανεπιστημίων (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα – ΑΕΙ), που αναφέρονται παρακάτω στην Ενότητα Α, παρ. 1α) των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων, έχουν ηλικία έως είκοσι (20) έτη και πληρούν τις προϋποθέσεις του Προγράμματος 2021.

Ειδικότερα, θα απονεμηθούν είκοσι εννέα (29) Υποτροφίες, με συνολικό μικτό ποσό δεκαπέντε χιλιάδες ευρώ (15.000 €) η καθεμία, για τους επιτυχόντες σε Σχολές τετραετούς (4) φοίτησης και με συνολικό μικτό ποσό δεκαοχτώ χιλιάδες επτακόσια πενήντα ευρώ (18.750 €) η καθεμία αντίστοιχα, για τους επιτυχόντες σε Σχολές πενταετούς (5) φοίτησης. Επιπλέον, θα απονεμηθεί και μία (1) τιμητική Υποτροφία «Ζαχαρίας Πιπερίδης» συνολικού μικτού ποσού είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000 €).

Η Υποτροφία, «Ζαχαρίας Πιπερίδης» θα απονεμηθεί σε πρωτοετή φοιτητή/τρια, Πολυτεχνικής Σχολής της χώρας, του τμήματος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, από όπου εν προκειμένω είχε αποφοιτήσει και ο ίδιος ο Ζαχαρίας Πιπερίδης, ο οποίος υπήρξε διακεκριμένο στέλεχος του Ομίλου ΟΤΕ.

Σημειώνεται ότι νόμιμοι φόροι, τέλη, κρατήσεις, καθώς και οποιαδήποτε τυχόν άλλη δαπάνη απαιτείται για τη λήψη της κάθε Υποτροφίας, θα βαρύνει τον κάθε ένα δικαιούχο αυτής ξεχωριστά.

Το καθαρό ποσό καθεμίας από τις παραπάνω Υποτροφίες θα καταβληθεί σε κάθε Υπότροφο σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις.

Α. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

Όσοι επιθυμούν να υποβάλλουν αίτηση για να λάβουν μία από τις τριάντα (30) Υποτροφίες (εφεξής «υποψήφιοι υπότροφοι»), θα πρέπει να πληρούν όλες τις παρακάτω προϋποθέσεις :

1α) Να είναι επιτυχόντες πρωτοετείς φοιτητές μέσω του συστήματος Πανελλαδικών Εξετάσεων έτους 2021, σε συγκεκριμένες Σχολές/Τμήματα των ελληνικών Πανεπιστημίων (Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα – ΑΕΙ), όπως αυτά περιλαμβάνονται στο ακόλουθο αρχείο (δες αναλυτικά εδώ) με μόρια εισαγωγής* τουλάχιστον δεκαέξι χιλιάδες (16.000) και άνω για τους απόφοιτους Γενικών Λυκείων και τουλάχιστον χίλια εξακόσια (1.600) και άνω για απόφοιτους Επαγγελματικών Λυκείων .

1β) Να έχουν αποφοιτήσει από Ελληνικό Δημόσιο Γενικό ή Επαγγελματικό Λύκειο είτε κατά το τρέχον έτος (2021) είτε κατά τα προηγούμενα έτη 2020 και 2019 υπό την προϋπόθεση ότι δεν θα έχουν συμπληρώσει το εικοστό (20ο) έτος της ηλικίας τους μέχρι και την 31-12-2021.


2) Το κατά κεφαλήν ετήσιο εισόδημα επιβολής εισφοράς**, όπως προκύπτει από το Τελικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου»), για το φορολογικό έτος 2020 (υποβολή δήλωσης εισοδήματος εντός ημερολογιακού έτους 2021), των γονέων των υποψηφίων υποτρόφων, καθώς και των ίδιων των υποψηφίων, σε περίπτωση που υποβάλλουν ατομική δήλωση εισοδήματος, να μην υπερβαίνει το ποσόν των εννέα χιλιάδων ευρώ (9.000€).


3) Μέχρι την ημερομηνία ανακοίνωσης των υποτρόφων του Προγράμματος 2021, να μην έχουν λάβει υποτροφία από οποιονδήποτε κρατικό ή ιδιωτικό φορέα ή νομικό ή φυσικό πρόσωπο, για τον ίδιο σκοπό άνω των 1.500 € (χίλια πεντακόσια ευρώ).


4) Να υποβάλλουν ηλεκτρονικά τη σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, το αργότερο μέχρι την καταληκτική ημερομηνία και ώρα της αποκλειστικής προθεσμίας που αναφέρεται παρακάτω.

Διευκρινίσεις:
* Μόρια εισαγωγής: Είναι τα μόρια βαθμολογίας που συγκέντρωσαν οι επιτυχόντες από τη συμμετοχή τους στις Πανελλαδικές Εξετάσεις 2021. Αν πρόκειται για επιτυχόντες που βαθμολογήθηκαν με διαφορετική κλίμακα, όπως οι απόφοιτοι Επαγγελματικών Λυκείων, τα μόριά τους υπολογίζονται με αριθμητική αναγωγή σε ενιαία κλίμακα με μέγιστο τα 20.000 μόρια ή αντιστοίχως 22.000 ή 24.000 μόρια αν πρόκειται για Σχολή/Τμήμα με ειδικό μάθημα/μαθήματα.
** Κατά Κεφαλήν Ετήσιο Εισόδημα Επιβολής Εισφοράς: Στην περίπτωση οικογένειας, αφορά στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα επιβολής εισφοράς (και των δύο γονέων αθροιστικά), διαιρούμενο με τον αριθμό των ατόμων που δηλώνονται (των δύο γονέων και των λοιπών προστατευόμενων μελών).

Στην περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, αφορά στο ετήσιο εισόδημα επιβολής εισφοράς του ενός γονέα, διαιρούμενο με τον αριθμό των ατόμων που δηλώνονται (του ενός γονέα και των λοιπών προστατευόμενων μελών).

Στην περίπτωση διαζευγμένων γονιών (με δικαστική απόφαση ή ιδιωτικό συμφωνητικό επικυρωμένο από το αρμόδιο Δικαστήριο) αφορά στο ετήσιο εισόδημα επιβολής εισφοράς του γονέα που έχει την επιμέλεια του υποψηφίου υποτρόφου, διαιρούμενο με τον αριθμό των ατόμων που δηλώνονται (του γονέα που έχει την επιμέλεια και των λοιπών προστατευόμενων μελών). Σε περίπτωση γονέων που βρίσκονται σε διάσταση, ή έχουν καταθέσει αίτηση διαζυγίου χωρίς όμως να έχει εκδοθεί απόφαση δικαστηρίου κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο Πρόγραμμα 2021), θα κατατίθεται η φορολογική δήλωση του γονέα που έχει αποκτήσει την επιμέλεια και οι ΟΤΕ/COSMOTE διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν και τη φορολογική δήλωση του έτερου γονέα.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, αφορά στο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα επιβολής εισφοράς του προσώπου, που έχει αναλάβει την άσκηση της επιμέλειας του υποψηφίου υποτρόφου, διαιρούμενο με τον αριθμό των ατόμων που δηλώνονται (του προσώπου που ασκεί την επιμέλεια του υποψηφίου υποτρόφου και των λοιπών προστατευόμενων μελών του).

B. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

Στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.cosmote-scholarships.gr , οι ενδιαφερόμενοι να λάβουν μία από τις τριάντα (30) Υποτροφίες μπορούν να ενημερωθούν αναλυτικά για τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις, καθώς και για τον τρόπο συμπλήρωσης της ηλεκτρονικής αίτησης υποψηφιότητας. Η κατάθεση των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας www.cosmote-scholarships.gr. Καταληκτική ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων και της προσκόμισης των απαραίτητων δικαιολογητικών ορίζεται η 08/10/2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 18:00.

Οι συμμετοχές, που τυχόν υποβληθούν μετά την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία και ώρα, δεν θα ληφθούν υπόψη.


Σε περίπτωση που οι ενδιαφερόμενοι αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα, κατά την υποβολή της αίτησης υποψηφιότητάς τους, μπορούν να επικοινωνούν στο e-mail: info@cosmote-scholarships.gr ή στο τηλέφωνο 210 6110261 από Δευτέρα έως Παρασκευή και ώρες 09:00 – 17:00.


Γ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 2021

Γ.1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΓΚΥΡΟΤΗΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι υποψήφιοι υπότροφοι συμπληρώνουν και υποβάλλουν ηλεκτρονικά την αίτηση υποψηφιότητας και τα απαραίτητα δικαιολογητικά , τα οποία αναγράφονται κατωτέρω στην παράγραφο Γ.2, στην ιστοσελίδα www.cosmote-scholarships.gr μέχρι την προαναφερθείσα καταληκτική ημερομηνία και ώρα.

Με την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών, ο υποψήφιος υπότροφος δηλώνει ρητά και ανέκκλητα ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα όλους τους παρόντες όρους του Προγράμματος 2021.

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE θεωρούν ότι η αίτηση έχει υποβληθεί από τον υποψήφιο υπότροφο και ότι τα στοιχεία που δηλώνονται σε αυτήν είναι ακριβή, αληθή και έγκυρα , διατηρούν δε οι εν λόγω εταιρείες κάθε δικαίωμα να ακυρώσουν την αίτηση ή την υποψηφιότητα ή την ανακήρυξη του αιτούντος σε Υπότροφο εάν δεν τηρηθούν οι προϋποθέσεις των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων ή διαπιστώσουν ανακρίβεια στα δηλωθέντα στοιχεία.

Ο υποψήφιος υπότροφος είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που δηλώνει κατά την υποβολή της αίτησής του, η οποία θα πρέπει να τελεί υπό τον πλήρη και αποκλειστικό έλεγχό του. Ο ΟΤΕ και η COSMOTE δεν ευθύνονται για οποιαδήποτε ζημία του υποψηφίου υποτρόφου ή του υποτρόφου, από τυχόν πρόσβαση τρίτων στο ηλεκτρονικό του ταχυδρομείο. Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα δηλωθεί, θα αποτελεί το αποκλειστικό μέσο ενημέρωσης των υποψηφίων υποτρόφων και εν γένει επικοινωνίας από τον ΟΤΕ και την COSMOTE, σχετικά με το Πρόγραμμα 2021.


Γ.2. ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ- ΕΓΓΡΑΦΑ
Κάθε υποψήφιος υπότροφος θα πρέπει να υποβάλει / αναρτήσει τα πρωτότυπα όλων των απαιτούμενων δικαιολογητικών, στο πεδίο «Δικαιολογητικά», σε μορφή αρχείου εικόνας (τύπου jpg, png, gif, bmp, jpeg) ή σε μορφή αρχείου τύπου pdf. Τυχόν δικαιολογητικά που θα σταλούν ταχυδρομικά, ή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο, δεν θα ληφθούν υπόψη. Σημειώνεται ακόμη ότι δεν θα ληφθούν υπόψη τυχόν στοιχεία και δικαιολογητικά, παραποιημένα με οποιοδήποτε τρόπο.

Ειδικότερα, ο υποψήφιος υπότροφος υποβάλλει μαζί με την αίτηση τα εξής δικαιολογητικά:

Ι. Γενικά Δικαιολογητικά
1) Δελτίο Ταυτότητας.

2) Απολυτήριο από το Λύκειο αποφοίτησης.

3) Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

4) Βεβαίωση εγγραφής από τη Γραμματεία της Σχολής στην οποία έχει εισαχθεί ο υποψήφιος υπότροφος. Αποκλειστικά και μόνο σε περίπτωση ανωτέρας βίας (ενδεικτικά, ένεκα απεργίας διοικητικού προσωπικού Πανεπιστημιακών Σχολών) μπορεί να υποβληθεί η ηλεκτρονική εγγραφή στο Πανεπιστήμιο.******* Επιπλέον, στην περίπτωση ανωτέρας βίας ο υποψήφιος υπότροφος θα υποβάλλει και Υπεύθυνη Δήλωση, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του, στην οποία θα αναφέρει ρητά τον λόγο ανωτέρας βίας ένεκα του οποίου δεν δύναται να προσκομίσει την Βεβαίωση εγγραφής από την Γραμματεία της Σχολής στην οποία έχει εισαχθεί.

5) Το Τελικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος ** («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου») για το φορολογικό έτος 2020 (υποβολή δήλωσης εισοδήματος εντός ημερολογιακού έτους 2021) του/των ατόμου/των του/των οποίου /ων ο υποψήφιος υπότροφος είναι προστατευόμενο μέλος, καθώς και του ίδιου του υποψηφίου υποτρόφου, σε περίπτωση που υποβάλλει ατομική δήλωση εισοδήματος.

5α Στην περίπτωση που ο υποψήφιος υπότροφος δεν έχει προσωπικά εισοδήματα, θα πρέπει να υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση του ν. 1599/86, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι δεν έχει προσωπικά εισοδήματα και δεν υποβάλλει σχετική δήλωση. 5β Στην περίπτωση που οι γονείς του υποψηφίου είναι διαζευγμένοι ή δεν βρίσκονται εν ζωή, θα πρέπει να υποβάλει το Τελικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου»), για το φορολογικό έτος 2020, του προσώπου που έχει ως προστατευόμενο μέλος τον υποψήφιο υπότροφο.

6) Την Δήλωση Ενιαίου Φόρου Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.) 2021 – Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου Ν. 4223/2013 των γονέων του υποψηφίου υποτρόφου ή του/των ατόμου/των του/των οποίου /ων ο υποψήφιος υπότροφος είναι προστατευόμενο μέλος κατά τα ως άνω, καθώς και του ίδιου του υποψηφίου υποτρόφου, σε περίπτωση που διαθέτει ακίνητη περιουσία.

Εφόσον δεν υποβληθεί Δήλωση ΕΝ.Φ.Ι.Α., θα πρέπει ο υποψήφιος να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα δηλώνει ότι δεν διαθέτει ακίνητη περιουσία τόσο ο ίδιος όσο και οι γονείς του, άλλως, κατά περίπτωση, ότι δεν διαθέτει/διαθέτουν ακίνητη περιουσία το/τα πρόσωπο/πα του/των οποίου/οποίων ο υποψήφιος είναι προστατευόμενο μέλος.

7) Το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του υποψηφίου υποτρόφου.

8) Μια πρόσφατη έγχρωμη φωτογραφία ταυτότητας.


Διευκρινίσεις:


**Τελικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου»): Στην περίπτωση οικογενείας, αφορά στο Τελικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου») και των δύο γονέων.

Στην περίπτωση μονογονεϊκής οικογένειας, αφορά στο Τελικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου») του ενός γονέα.

Στην περίπτωση διαζευγμένων γονιών αφορά στο Τελικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου») του γονέα που έχει την επιμέλεια του υποψηφίου. Ο ΟΤΕ και η COSMOTE διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν κατά την κρίση τους επιπροσθέτως και το εκκαθαριστικό σημείωμα φορολογίας εισοδήματος του έτερου γονέα του υποψηφίου.

Σε κάθε άλλη περίπτωση, αφορά στο Τελικό Εκκαθαριστικό Σημείωμα Φορολογίας Εισοδήματος («Πράξη Διοικητικού Προσδιορισμού Φόρου») του προσώπου, που έχει αναλάβει την άσκηση της επιμέλειας του υποψηφίου υποτρόφου.


ΙΙ. Επιπλέον- Ειδικά Δικαιολογητικά

Στην περίπτωση που ο υποψήφιος υπότροφος:
1) Είναι άνδρας, θα πρέπει να υποβάλει βεβαίωση από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο ότι έχει απαλλαγεί από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις ή έχει λάβει αναβολή κατάταξης για όλη τη διάρκεια των σπουδών του.

Σε περίπτωση που δεν καθίσταται δυνατή η υποβολή της ως άνω βεβαίωσης, ο υποψήφιος υπότροφος θα υποβάλλει υπεύθυνη δήλωση, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του, στην οποία θα δηλώνει κατά περίπτωση, ότι (α) έχει υποβάλλει αίτημα χορήγησης αναβολής αλλά ακόμα δεν έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση είτε (β) ότι δεν έχει λάβει, μέχρι την ημέρα υποβολής της αίτησης, πρόσκληση κατάταξης είτε (γ) θα δηλώνει τον λόγο ανωτέρας βίας για τον οποίο δεν δύναται να λάβει από το αρμόδιο στρατολογικό γραφείο τη βεβαίωση απαλλαγής από τις στρατιωτικές υποχρεώσεις του ή τη βεβαίωση αναβολής κατάταξης για όλη τη διάρκεια των σπουδών του.
2) Είναι μέλος οικογένειας με άνεργο/ανέργους γονείς ή άνεργο/ανέργους ασκούντες την επιμέλεια του υποψηφίου υποτρόφου θα πρέπει μαζί με την κάρτα ανεργίας να υποβάλει επιπροσθέτως και τη βεβαίωση επιδότησης ανεργίας ή βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο του ΟΑΕΔ με πρόσφατη ημερομηνία του κάθε γονέα ή του εκάστοτε ασκούντος την επιμέλεια του υποψηφίου υποτρόφου, από το υποκατάστημα του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) στα μητρώα του οποίου είναι εγγεγραμμένοι οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια του υποψηφίου υποτρόφου, με ημερομηνία έκδοσης της βεβαίωσης όχι περισσότερο από 10 ημέρες μέχρι την υποβολή της στους ΟΤΕ/COSMOTE.


3) Έχει ο ίδιος ή κάποιο/α μέλος/η της οικογενείας του- με συγγένεια Α Βαθμού- αναπηρία , θα πρέπει να υποβάλει σχετική πιστοποίηση, στην οποία θα αναγράφεται το ποσοστό αναπηρίας, από το Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.) , ή εναλλακτικά από τις Ανώτατες Υγειονομικές Επιτροπές, Στρατού (Α.Σ.Υ.Ε.), Ναυτικού (Α.Ν.Υ.Ε.), Αεροπορίας (Α.Α.Υ.Ε.) και την Ανώτατη Υγειονομική Επιτροπή της Ελληνικής Αστυνομίας.


4) Είναι αλλοδαπός, θα πρέπει να υποβάλει την ισχύουσα άδεια νόμιμης παραμονής του στην Ελλάδα. Διευκρινίζεται ότι η υποχρέωση αυτή δεν αφορά σε πολίτες υπηκόους Κρατών-Μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


5) Είναι προστατευόμενο μέλος προσώπου, άλλου από τους γονείς , θα πρέπει να υποβάλει τη σχετική δικαστική απόφαση βάσει της οποίας ο τρίτος ορίζεται ως ασκών την επιμέλεια του υποψηφίου υποτρόφου.


6) Είναι προστατευόμενο μέλος ενός από τους δύο γονείς:

α. λόγω διαζυγίου , θα πρέπει να υποβάλει τη δικαστική απόφαση για την επιμέλεια του προσώπου του υποψήφιου ή σχετικό ιδιωτικό συμφωνητικό των γονέων επικυρωμένο από το αρμόδιο Δικαστήριο.

β. λόγω θανάτου ενός εκ των δύο γονέων, θα πρέπει να υποβάλει σχετική ληξιαρχική πράξη θανάτου.

7) Έχει πληγεί από τις πυρκαγιές το 2021, με μερική ή ολική καταστροφή του οικήματος που χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία του, θα πρέπει να υποβάλει Δελτίο/Έκθεση Αυτοψίας της αρμόδιας υπηρεσίας του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Υ.Π.ΕΝ), της Γενικής Γραμματείας Υποδομών ή την αρμόδια Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων (Υ.Α.Σ.) που θα αποδεικνύει την μερική ή ολική καταστροφή του οικήματος και Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/86, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, ότι το συγκεκριμένο οίκημα αποτελεί την κύρια κατοικία του υποψηφίου υποτρόφου.

Τα στοιχεία που θα υποβάλλει κάθε υποψήφιος υπότροφος θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για τους σκοπούς του Προγράμματος 2021 και θα γνωστοποιηθούν σε τρίτους μόνο για την εξυπηρέτηση του εν λόγω σκοπού.

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE διατηρούν το δικαίωμα να παρατείνουν την καταληκτική ημερομηνία υποβολής συμμετοχών ή/και τη χρονική διάρκεια της ανακήρυξης των υποτρόφων. Κάθε τέτοια αλλαγή ή παράταση θα ανακοινώνεται αποκλειστικά στην ιστοσελίδα www.cosmote-scholarships.gr .

Επίσης, ο ΟΤΕ και η COSMOTE διατηρούν το δικαίωμα, κατά την κρίση τους, να ζητήσουν από οποιοδήποτε υποψήφιο υπότροφο, είτε πριν είτε μετά την ανακήρυξη των υποτρόφων, επιπλέον έγγραφα, για πιστοποίηση της εγκυρότητας των ήδη δηλωθέντων στοιχείων από τον υποψήφιο υπότροφο.


Γ.3 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

Κατά την εκτίμηση των υποψηφιοτήτων, όπως αυτά θα αποδεικνύονται και από τα υποβληθέντα δικαιολογητικά (παράγραφος Γ.2), βαρύνουσα σημασία θα έχει η κοινωνική και οικονομική κατάσταση του υποψηφίου υποτρόφου και της οικογένειάς του ,καθώς και η σχολική του επίδοση, όπως κατωτέρω:

Ι. Κοινωνικο- οικονομική κατάσταση του υποψηφίου υποτρόφου και της οικογενείας του:

  • Η οικονομική κατάσταση του υποψηφίου υποτρόφου και των γονέων/ασκούντων την επιμέλειά του και η ακίνητη περιουσία αυτών .
  • Υποψήφιος υπότροφος ή μέλος οικογενείας του (Ά Βαθμού συγγένειας) με αναπηρία.
  • Υποψήφιος με άνεργο/ους γονέα/είς ή ασκούντα την επιμέλεια.
  • Η οικογενειακή κατάσταση του υποψηφίου υποτρόφου (ενδεικτικά αναφέρονται: αν είναι παιδί πολύτεκνης οικογένειας με ανήλικα αδέρφια, αν είναι παιδί μονογονεϊκής οικογένειας, αν έχει αδέλφια που σπουδάζουν εκτός του Νομού μόνιμης κατοικίας και φοίτησης του ιδίου).
  • Υποψήφιος ο οποίος έχει πληγεί από τις πυρκαγιές το 2021, με μερική ή ολική καταστροφή του οικήματος που χρησιμοποιεί ως κύρια κατοικία του.

ΙΙ. Σχολική Επίδοση:

• Ο βαθμός Απολυτηρίου Λυκείου.
• Τα Μόρια Εισαγωγής στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, όπως προκύπτουν από τη Βεβαίωση Συμμετοχής στις Πανελλαδικές εξετάσεις.

ΙΙΙ. Άλλα στοιχεία: Η Επιτροπή Αξιολόγησης μπορεί να συνεκτιμήσει ελεύθερα τυχόν άλλους ειδικούς παράγοντες που θα προκύψουν κατά την αξιολόγηση των αιτήσεων.

IV. Συνέντευξη υποψηφίων: Κατά τη διάρκεια της αξιολόγησης των υποψηφιοτήτων στο Πρόγραμμα 2021, οι υποψήφιοι υπότροφοι ενδέχεται να κληθούν να συμμετέχουν και σε μια σύντομη συνέντευξη ενώπιον της Επιτροπής Αξιολόγησης (προσωπικά, τηλεφωνικά ή/και διαδικτυακά) με στόχο την πληρέστερη εικόνα των υποψηφίων υποτρόφων καθώς και την αποσαφήνιση / διευκρίνιση όποιων επιπλέον πληροφοριών είναι απαραίτητες στην Επιτροπή Αξιολόγησης σχετικά με την υποψηφιότητά τους. Η επικοινωνία για τον καθορισμό μέρας, ώρας και τρόπου πραγματοποίησης της συνέντευξης θα γίνει μέσω της ηλεκτρονικής διεύθυνσης (e-mail) που έχουν δηλώσει οι υποψήφιοι υπότροφοι στην αίτησή τους.

Η Επιτροπή Αξιολόγησης θα συνεκτιμήσει όλους τους παραπάνω παράγοντες που απαρτίζουν την αίτηση κάθε υποψηφίου υποτρόφου.

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE αποφασίζουν κατά την ελεύθερη κρίση τους την χορήγηση των Υποτροφιών, αφού εκτιμήσουν όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά κάθε υποψηφίου υποτρόφου.

Όλοι οι υποψήφιοι υπότροφοι θα ενημερωθούν για το αν επιλέχθηκαν ή όχι αποκλειστικά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που θα τους αποσταλεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση που έχουν δηλώσει κατά την υποβολή της αίτησής τους, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από το τέλος της ημερομηνίας υποβολής της αίτησης και των δικαιολογητικών.


Γ.4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ- ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο του Προγράμματος 2021, θα απονεμηθούν συνολικά τριάντα (30) Υποτροφίες.  Σημειώνεται ότι θα καταβληθεί προσπάθεια οι Υπότροφοι να εκπροσωπούν όσο το δυνατόν περισσότερες Περιφέρειες της Ελλάδος, όπως αυτές παρουσιάζονται στην επίσημη ιστοσελίδα του Υπουργείου Εσωτερικών https://www.ypes.gr/apokentromeni-dioikisi-aytodioikisi/aytodioikisi, ωστόσο δεν υπάρχει σχετικός περιορισμός αφού τα κριτήρια για την απονομή ή μη Υποτροφίας είναι όσα αναφέρονται στην παράγραφο Γ.3 ανωτέρω.

Ο ΟΤΕ και η COSMOTE διατηρούν το δικαίωμα να απονείμουν τελικώς μικρότερο αριθμό Υποτροφιών στο πλαίσιο του Προγράμματος 2021, εφόσον μετά από την εξέταση των αιτήσεων συμμετοχής στο Πρόγραμμα που θα έχουν υποβληθεί, δεν προκύψει επαρκής αριθμός υποψηφίων υποτρόφων που να πληρούν το σύνολο των Όρων και Προϋποθέσεων του υπόψη Προγράμματος.

Οι αιτήσεις των υποψηφίων υποτρόφων που πληρούν τις προϋποθέσεις και τα κριτήρια που προβλέπονται στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις του Προγράμματος 2021, θα συνεκτιμηθούν από Επιτροπή Αξιολόγησης για την ανάδειξη των υποτρόφων.


Η Επιτροπή Αξιολόγησης για την ανακήρυξη των υποτρόφων είναι πενταμελής και συγκροτείται από τα εξής μέλη:
(1) στέλεχος που υπάγεται στην Executive Director Εταιρικής Επικοινωνίας Ομίλου ΟΤΕ,
(2) στέλεχος που υπάγεται στη Νομική Σύμβουλο - Chief Officer Νομικών Υπηρεσιών & Ρυθμιστικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ,
(3) στέλεχος που υπάγεται στον Chief Officer Χρηματοοικονομικών Θεμάτων Ομίλου ΟΤΕ,
(4) στέλεχος που υπάγεται στον Chief Officer Ανθρώπινου Δυναμικού Ομίλου ΟΤΕ,
(5) στέλεχος που υπάγεται στον Executive Director Κανονιστικής Συμμόρφωσης, Διαχείρισης Εταιρικών Κινδύνων & Ασφάλισης Ομίλου ΟΤΕ και

Σημειώνεται, τέλος, ότι στις συνεδριάσεις της Επιτροπής Αξιολόγησης ή/και στις συνεντεύξεις των υποψηφίων υποτρόφων, δύναται να παρευρίσκεται, κατόπιν σχετικής προσκλήσεως και ανεξάρτητος σύμβουλος, χωρίς δικαίωμα ψήφου.

Δ. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΥΠΟΤΡΟΦΙΑΣ
 

Τα ποσά των Υποτροφιών και οι επιμέρους δόσεις καταβολής τους, καθορίζονται σύμφωνα με τα έτη φοίτησης της κάθε Σχολής, όπως αυτά αποτυπώνονται στον οικείο Οδηγό Σπουδών της.

Ειδικότερα, για τις Σχολές τετραετούς φοίτησης, το μικτό ποσό των δεκαπέντε χιλιάδων ευρώ (15.000€), θα καταβάλλεται στους Υποτρόφους σε τέσσερις (4) ισόποσες δόσεις, ενώ για τις Σχολές πενταετούς φοίτησης, το μικτό ποσό των δεκαοχτώ χιλιάδων επτακόσιων πενήντα ευρώ (18.750 €), θα καταβάλλεται στους Υποτρόφους σε πέντε (5) ισόποσες δόσεις

Η Υποτροφία «Ζαχαρίας Πιπερίδης», η οποία ανέρχεται στο μικτό ποσό των είκοσι πέντε χιλιάδων ευρώ (25.000 €), θα καταβάλλεται σε πέντε (5) ισόποσες δόσεις.

Το καθαρό ποσό της πρώτης δόσης, μετά την αφαίρεση των αναλογούντων νόμιμων φόρων, τελών, κρατήσεων, και οποιαδήποτε άλλης δαπάνης απαιτείται για τη λήψη αυτής, θα καταβληθεί στον Υπότροφο εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος από την οριστικοποίηση της επιλογής των Υποτρόφων.

Τα καθαρά ποσά της δεύτερης, τρίτης και τέταρτης δόσης της Υποτροφίας, όπως θα προκύψουν, με βάση τις διατάξεις που θα ισχύουν κατά το χρόνο καταβολής τους, θα καταβληθούν κατά τη διάρκεια του δεύτερου, τρίτου, τέταρτου και πέμπτου (κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα ανωτέρω) ακαδημαϊκού έτους αντίστοιχα.
Προκειμένου να χορηγηθεί η δεύτερη, τρίτη, τέταρτη και πέμπτη (κατά περίπτωση, σύμφωνα με τα ανωτέρω) δόση της Υποτροφίας, ο Υπότροφος πρέπει να υποβάλλει προς τον ΟΤΕ και την COSMOTE την αναλυτική βαθμολογία όλων των ακαδημαϊκών εξαμήνων των προηγούμενων ετών.

 

Ε. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

1. Ο Υπότροφος αναλαμβάνει τις ακόλουθες υποχρεώσεις:
• Να αποδεχτεί, με την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης, πλήρως όλους τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις και ότι τα στοιχεία που έχει δηλώσει και υποβάλει είναι πλήρη και αληθή.
• Να ενημερώνει τον ΟΤΕ και την COSMOTE άμεσα για αλλαγές δηλωθέντων στοιχείων, που έχει υποβάλει στην αίτηση συμμετοχής στο Πρόγραμμα 2021 και οι οποίες προέκυψαν κατόπιν επιλογής του Υποτρόφου και κατά τη διάρκεια των σπουδών του.
• Να υποβάλλει την αναλυτική βαθμολογία κάθε εξαμήνου φοίτησης, κατόπιν λήψης αποτελεσμάτων της τελευταίας εξεταστικής περιόδου και καθ’ όλη τη διάρκεια των σπουδών του.
• Να προσκομίσει πιστοποιητικό συμπλήρωσης και ολοκλήρωσης των σπουδών του με το τέλος αυτών.
• Να παρασταθεί τόσο στην εκδήλωση βράβευσής του, καθώς και σε κάθε άλλη συναφή εκδήλωση που τυχόν πραγματοποιήσουν ο ΟΤΕ και η COSMOTE, είτε στο πλαίσιο του Προγράμματος Υποτροφιών, είτε για την εν γένει προβολή του θεσμού του εν λόγω Προγράμματος..

• Να ενημερώσει άμεσα, εγγράφως, τον ΟΤΕ και την COSMOTE σε περίπτωση μεταγραφής του σε άλλη Σχολή / Τμήμα του ίδιου ή άλλου Πανεπιστήμιο ή σε περίπτωση διακοπής σπουδών.

2. Σε περίπτωση παράβασης κάποιας από τις παραπάνω υποχρεώσεις του υποτρόφου, ο ΟΤΕ και η COSMOTE διατηρούν το δικαίωμα να ζητήσουν την επιστροφή του τυχόν ήδη καταβληθέντος ποσού ή/και να διακόψουν τη χορήγηση της Υποτροφίας. Ενδεικτικά, αυτό μπορεί να συμβεί στις παρακάτω περιπτώσεις :

2.1 ) Σε περίπτωση που ο Υπότροφος διακόψει τις σπουδές του.
2.2) Σε περίπτωση που από τα υποβληθέντα στοιχεία από τον ίδιο τον Υπότροφο ή από το ΑΕΙ (κατόπιν σχετικού αιτήματος των ΟΤΕ/COSMOTE), προκύπτει ότι η πρόοδος των σπουδών του δεν είναι ικανοποιητική. Ως «ικανοποιητική πρόοδος σπουδών»νοείται η επιτυχία τουλάχιστον 40/60 πιστωτικών μονάδων ( ECTS ) των υποχρεωτικών και κατ’ επιλογήν μαθημάτων του εκάστοτε ακαδημαϊκού εξαμήνου , όπως προκύπτει από την αναλυτική βαθμολογία των εξεταστικών περιόδων του κάθε ακαδημαϊκού έτους.
2.3) Σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι το σύνολο ή κάποια από τα στοιχεία που υπέβαλε ο Υπότροφος είναι ψευδή ή παραποιημένα με οποιονδήποτε τρόπο.
2.4) Σε περίπτωση που κατά τη διάρκεια των σπουδών του, ο Υπότροφος πάψει να πληροί κάποιον από τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις συμμετοχής στο Πρόγραμμα 2021. Για τον σκοπό αυτό, οι ΟΤΕ/COSMOTE δύνανται να ζητούν από τον Υπότροφο σε οποιαδήποτε στιγμή να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του, με την οποία θα βεβαιώνει ότι εξακολουθεί να πληροί το σύνολο των Όρων και Προϋποθέσεων του Προγράμματος 2021 (ενδεικτικά, προκειμένου να του καταβληθεί από τους ΟΤΕ/COSMOTE η επόμενη δόση της Υποτροφίας).
2.5) Σε περίπτωση που ο Υπότροφος δεν ενημερώσει άμεσα, εγγράφως, τον ΟΤΕ και την COSMOTE σχετικά με οποιαδήποτε μεταβολή των προσωπικών στοιχείων του, η οποία τυχόν θα λάβει χώρα κατά τη διάρκεια των σπουδών του.

2.6) Σε κάθε άλλη περίπτωση παράβασης από τον Υπότροφο των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις .

Προσβασιμότητα

Μεγέθυνση

Αντίθεση

Είσοδος

Χρησιμοποίησε το email και τον κωδικό που έχεις επιλέξει κατά την εγγραφή σου


Εγγραφή

Εάν δεν είσαι εγγεγραμμένος χρήστης κάνε κλικ εδώ για να γραφτείς

Κάνε κλικ εδώ, αν είσαι υπότροφος